swb6666 发表于 2019-12-12 08:43:38

大众公交764路 发表于 2019-12-8 13:26
816原来的车会不会去替换闵行18路呢?

真给闵行18了

az726 发表于 2019-12-12 23:46:33

冬天不开热空调,真的要命...

巴士三汽737路 发表于 2019-12-14 21:40:55

也来跟816路申龙纯电动新车
http://sh.52bus.com/data/attachment/album/201912/14/173654itkw1ss0zeuz2v24.jpg

http://sh.52bus.com/data/attachment/album/201912/14/173656y6h7r1vhhi1g6anm.jpg

http://sh.52bus.com/data/attachment/album/201912/14/173659wsjbbr3fc1so2tf2.jpg

http://sh.52bus.com/data/attachment/album/201912/14/173702t492ippsbfq07zs5.jpg

http://sh.52bus.com/data/attachment/album/201912/14/173706u4lylua1yxl4oy7b.jpg

http://sh.52bus.com/data/attachment/album/201912/14/173709ujr2jx49pkkpxlw0.jpg

http://sh.52bus.com/data/attachment/album/201912/14/173712qiwww4ie1ti49ded.jpg

http://sh.52bus.com/data/attachment/album/201912/14/173715idsgsa066s2j6tud.jpg

http://sh.52bus.com/data/attachment/album/201912/14/173726dlw9zfd0hdd0ddl9.jpg

http://sh.52bus.com/data/attachment/album/201912/14/173729eho3m4vzm6fs9sdf.jpg

页: 1 [2]
查看完整版本: 闵行客运新车上线816